Vaggeryds Elverk planerar att förstärka och modernisera elnätet inom och i anslutning till Vaggeryds tätort med en ny markförlagd 40 kV-ledning mellan stationsanläggningarna vid Stödstorp och Hermes. För ledningssträckning, se figur nedan.

För åtgärden finns ett samrådsunderlag framtaget som det går att ladda hem via länken nedan.

Vi önskar ta del av dina synpunkter

Vaggeryds Elverk kommer att ansöka om tillstånd (nätkoncession för linje) för den nya ledningen. Inför det genomförs nu ett undersökningssamråd enligt 6 kap. 23-25 § miljöbalken om projektet. Samrådet syftar till att undersöka om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att inhämta synpunkter och information för avgränsning av innehåll och utformning av den miljökonsekvensbeskrivning som ska bifogas tillståndsansökan.

På uppdrag av Vaggeryds Elverk ansvarar Sweco för samråd och tillståndsfrågor i projektet. Vid frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta Johnny Carlberg på Sweco på telefon: 070-217 48 73, e-post: johnny.carlberg@sweco.se eller post: Sweco Energy AB, att. Johnny Carlberg, Box 34044, 100 26 Stockholm. Senast 4 maj 2020 behöver vi dina synpunkter

Klicka här för att ladda ner samrådsunderlag!